پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی

شرکت داده پردازی ایران در حال حاضر سیستمهای ذیل را پشتیبانی می نماید:
  • پشتیبانی سیستم ناب
  • پشتیبانی سیستم بانک رفاه کارگران
  • پشتیبانی سیستم فراگیر بانک تجارت
  • پشتیبانی سیستم پیام ساتنا
  • پشتیبانی سیستم پیام تجارت
  • پشتیبانی سیستم CFS و Channel Manager بانک تجارت