دوشنبه ,۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۰:۰۶

اطلاعات تکمیلی


اداره کل سیستمهای راهبردی:

تلفن تماس پست الکترونیک
 88911721   info@dpi.ir

نام مشتریان:

ردیف نام مشتری
 1 شرکت توزیع برق  استان اصفهان
 2 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ