اطلاعات تکمیلی

اداره کل مهندسی ارتباطات:

تلفن تماس:88911739
پست الکترونیک:
Sales@dpi.ir

نام مشتریان:
ردیفنام برخی از مشتریان
1شرکت مخابرات استان تهران
2سازمان امور مالیاتی
3بنیاد شهید
4سازمان بنادر و کشتیرانی
5سازمان ملی جوانان