سرویس سرور اختصاصی (Dedicated Server)

مرکز داده شرکت داده پردازی ایران با استفاده از استانداردهای جهانی و بکارگیری مجموعه ای مجهز از سرورها، روترها و سوییچ ها و فراهم کردن امکانات زیر ساختی کم نظیری مانند پهنای باند کافی، کنترل درجه حرارت و رطوبت، پیش گیری از آتش سوزی، پیش بینی سیستم برق پشتیبان و اقدامات امنیتی محیطی و اطلاعاتی فوق العاده، محیطی مناسب، امن و قابل اطمینان را برای ارائه خدمات اجاره فضای راک به وجود آورده است.
مشتریان این سرویس قادر خواهند بود با استفاده از امکانات موجود فنی در بستری امن به تجهیزات خود دسترسی و در صورت نیاز بازدید بعمل آورند.
مشتریان براساس نیاز خود می توانند بخشی از یک راک تا بخشی از مرکز داده را در اختیار داشته باشند.
مشخصات این سرویس عبارتند از:

D Blade HS21 D Professional+ C Advanced+ B Advanced A Basic
Server Specification:
IBM Blade HS21
xeon Intel 2.0 GHz
4GB Ram IBM Approved chipkill

2 * 146GB HDD IBM approved

2*2900W, 2* advance manage Md, 2* cisco 3012, 2* port SAN switch


Windows/Linux OS
Service Features:
20GH Data Transfer per month
1 Routable IP
2DNS Entries
99.5% Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System
Redundant Power Supply
Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation& Air
Conditioning System
247365 NOC techs onsite
247365 Security Guards onsite

Server Specification:
IBM Xseries X3650
2*quad-core xeon Intel 3.0 GHz
8GB Ram IBM approved chipkill

3 * 750GB HDD IBM approved

3*Broadcom Gigabit Ethernet
2*835 Power supply

Windows/Linux OS
Service Features:
20GH Data Transfer per month
1 Routable IP
2DNS Entries
99.5% Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System
Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation& Air
Conditioning System
247365 NOC techs onsite
247365 Security Guards onsite
Server Specification:
IBM Xseries X3650
2*quad-core xeon Intel 3.0 GHz
4GB Ram IBM approved chipkill

2 * 146GB HDD IBM approved

3*Broadcom Gigabit Ethernet
2*835 Power supply

Windows/Linux OS
Service Features:
20GH Data Transfer per month
1 Routable IP
2DNS Entries
99.5% Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System
Redundant Power Supply
Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation& Air
Conditioning System
247365 NOC techs onsite
247365 Security Guards onsite

Server Specification:
IBM Xseries X3650
2*Dual-core xeon Intel 3.0 GHz
4GB Ram IBM approved chipkill

2 * 146GB HDD IBM approved

3*Broadcom Gigabit Ethernet
2*835 Power supply

Windows/Linux OS
Service Features:
20GH Data Transfer per month
1 Routable IP
2DNS Entries
99.5% Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System


Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation& Air
Conditioning System
247365 NOC techs onsite
247365 Security Guards onsite

Server Specification:
IBM Xseries X3650
quad-core xeon Intel 2.0 GHz
4GB Ram IBM approved chipkill

2 * 146GB HDD IBM approved

3*Broadcom Gigabit Ethernet
2*835 Power supply

Windows/Linux OS
Service Features:
20GH Data Transfer per month
1 Routable IP
2DNS Entries
99.5% Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System
Redundant Power Supply
Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation& Air
Conditioning System
247365 NOC techs onsite
247365 Security Guards onsite

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید