تصویر بردار

ضمن قدردانی از همکار عزیز جناب آقای فریبرز درخش بیرجندی  که اکنون به افتخار بازنشستگی نایل شده اند، به اطلاع می رساند عکس های ذیل تماماً توسط ایشان عکسبرداری شده است.

گالری تصاویر

دهه 60
دهه 80