تماس با دانشکده کامپیوتر (مرکز علمی کاربردی)

ترحمی

رضا ترحمی

رئیس دانشکده کامپیوتر شرکت داده پردازی ایران (مرکز علمی کاربردی)
مدیر امور حقوقی شرکت داده پردازی ایران

  • تلفن مستقیم   88891589
  • پست الکترونیکی  tarahomi.r@dpi.ir