تماس با اداره کل مهندسی ارتباطات

شماره تلفن پست الکترونیک
 88891606   info@dpi.ir