تماس با اداره کل عملیات

آقای حمیدرضا بابایی

حمیدرضا بابائی

مدیر اداره کل عملیات
  • 88896182
آقای بهزاد پنجعلی زاده

بهزاد پنجعلی زاده

مدیر امور برنامه ریزی و پشتیبانی فروش
  • 88891584
آقای بهروز سبحانی

بهروز سبحانی

مدیر امور 1 مشتریان
  • 88896186
آقای علیرضا ارمغان

علیرضا ارمغان

مدیر امور 2 مشتریان
  • 88896186
بیژن به نژاد

بیژن به نژاد

مدیر امور 4 مشتریان
  • 88896186