تماس با اداره کل عملیات

سید جواد مسعودیان

مدیر اداره کل عملیات
  • 88896182

پیمان شهسواریان

مدیر امور برنامه ریزی و پشتیبانی فروش
  • 88911800

امیر مهدی پرتوی

مدیر امور 1 مشتریان
  • 88896186

علیرضا ارمغان

مدیر امور 2 مشتریان
  • 88896186

هادی جوکار نوبندگانی

مدیر امور 4 مشتریان
  • 88896186