تماس با روابط عمومی

 

 

  


 حسام مهدوی هزاوه

 سمت : مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی

تلفن : 9-88903251

ایمیل.  mahdavi.h@dpi.ir