سیاست های میان مدت شرکت

سیاستهای میان مدت شرکت :

  1.  هدف گیری برای کسب حد نصاب درآمدی پیش بینی شده در برنامه 1389
  2.  برابری (و در مرحله بعدی برتری) تامین کل هزینه های جاری شرکت از محل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات
  3.  استمرار سیاست کنترل جدی هزینه ها
  4.  استمرار سیاست بهینه سازی ساختار نیروی انسانی
  5.  اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و فرآیندها و رویکرد مشتری مداری و خدمت مداری
  6.  بازنگری و ایجاد ساختار سازمانی چابک برای پاسخگویی سریع به نیازمندیهای مشتریان
  7. گسترش دامنه فعالیت مطالعه و فعال سازی طرحهای افزایش سرمایه برای ایجاد زمینه های فعالیت جدید.