امتیاز و رتبه بندی شرکت

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

1

   

امتیاز و رتبه بندی شرکت براساس ارزیابی شورای عالی انفورماتیک در سال های مختلف

سال

امتیاز

رتبه

1375

6853

اول

1376

6891

اول

1377

6485

اول

1378

6692

اول

1379

6855

اول

1380

6855

اول

1381

8410

اول

1382

8410

اول

1383

8678

اول

1384

8678

اول

 

به دلیل تغییر نحوه امتیاز دهی شرکت ها از سال 85، به صورتی که هریک از فعالیت ها به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته اند، در جدول ذیل امتیاز سال های 85 تا کنون به صورت مجزا آورده شده است.

جدول رتبه

لوح تقدیر دهمین مسابقه ملی بهره وری

لوح بهره وری

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نظام صنفی

گواهی عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران 

سندیکا  

  گواهی پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت  (.Servco)

isdp 96

پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات

1111
 

 گواهی تایید فنی نرم افزار (سیستم یکپارچه مشترکین برق )
نرم افزار

  

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران
سندیکا