امتیاز و رتبه بندی شرکت

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

رتبه بندی 1401  2


لوح تقدیر دهمین مسابقه ملی بهره وری

لوح بهره وری

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
نظام صنفی 1402   

گواهی عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران 

سندیکای صنعت مخابرات ایران 1402    

 پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

 

1

 

2

 بهره برداری نرم افزار

  گواهی تایید فنی نرم افزار (سیستم یکپارچه مشترکین برق )

نرم افزار

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران
سندیکا