استراتژی عملیاتی

  • حفظ و ادامه بالاترین استانداردهای پشتیبانی، از طریـق ارتباط مستقیم با منابع وعرضه کنندگان اصلى محصولات
  • ایـجاد زیر بنـاى منـاسب تشکیلاتى و ظرفیت عملیـاتى براى بـه وجـود آوردن
  • امکان طراحى و عرضه راه حل ها و سیسـتم هاى جامع و یکپارچـه
  • فعالیت و ایجــاد ساختـارهاى مناسـب تشکیلاتى بر اساس تقسـیم بندى بازار برحسـب زمـینه هاى مختلف فعالیـت کاربردى
  • عرضه سیستم هاى کاربـردى یکپـارچه از طریـق تلفیق سیستم هاى کاربردى سنتى موجود، در محیط هاى جدید
  • وجود آوردن امکانات تبادل الکترونیکى داده بین نرم افزارهای کاربردى
  • استفاده از متدولوژیى هاى مبتنى بر معمـارى سـه لایـه بدین مـعنـا که طـراحى نـرم افزارهاى کاربردى بر اسـاس استقـلال سـه عامل فرایند - داده - و کاربرد و شکل ظاهرى آن انجام می گیرد
  • گسترش استفاده از مکانیزم خدمتگزار- مشترى و زبان هاى بصرى
  • ایجاد برنامـه کاربردى در محیط اینتـرنت با استفـاده از مهارت هاى مبتنى بر زبان برنامه نویسـى جاوا
  • ایجاد برنامـه کاربردى با استفـاده از مهارت هاى مبتنى استانداردهای نرم افزارهای آزاد/متن باز و پشتیبانی از آن ها