چهارشنبه ,۵ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۳:۱۵
اطلاعیه ها

  اطلاعیه های آموزشی

شامل : زمانبندی ثبت نام، حذف و اضافه، برگزاری کلاسها، امتحانات، تغییر ساعات، عدم برگزاری، جبرانی و ...

   اطلاعیه های پژوهشی

شامل : مرکز کامپیوتر، کتابخانه، کمیته پروژه، کمیته کارآموزی و ...

   اطلاعیه های دانشجویی

شامل : امور مالی، امور فوق برنامه، خدمات دانشجویی و ...

   اطلاعیه های فرهنگی

شامل : اطلاعیه‌ها و رخدادهای فرهنگی، هنری و ...

   اطلاعیه های متفرقه

شامل : مواردی غیر از موارد فوق

   بایگانی اطلاعیه ها

 
  

اطلاعیه های آموزشی


شامل : زمانبندی ثبت نام، حذف و اضافه، برگزاری کلاسها، امتحانات، تغییر ساعات، عدم برگزاری، جبرانی و ...

   بایگانی اطلاعیه ها

 


^^بالا


اطلاعیه های پژوهشی


شامل : مرکز کامپیوتر، کتابخانه، کمیته پروژه، کمیته کارآموزی و ...

   بایگانی اطلاعیه ها

 


^^بالااطلاعیه های دانشجویی


شامل : امور مالی، امور فوق برنامه، خدمات دانشجویی و ...

   بایگانی اطلاعیه ها^^بالااطلاعیه های فرهنگی


شامل : اطلاعیه‌ها و رخدادهای فرهنگی، هنری و ...
برگزاری جشن دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی جدید : مهرماه 1392  (8/7/92)
ادامه...


   بایگانی اطلاعیه ها

^^بالااطلاعیه های متفرقه


شامل : مواردی غیر از اطلاعیه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی


   بایگانی اطلاعیه ها

^^بالا