یکشنبه ,۱ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۰۷

تماس با اداره کل عملیات

آقای حمیدرضا بابایی

حمیدرضا بابائی

مدیر اداره کل عملیات
  • 88896182
آقای بهزاد پنجعلی زاده

بهزاد پنجعلی زاده

با حفظ سمت مدیر امور1 مشتریان
  • 88891584
آقای علیرضا ارمغان

علیرضا ارمغان

مدیر امور 2 مشتریان
  • 88896186
آقای کیوان امینی

کیوان امینی

مدیر امور 3 مشتریان
  • 88896186
آقای بهروز سبحانی

بهروز سبحانی

مدیر امور 4 مشتریان
  • 88896186