خوش آمدید. / ورود

تماس با اداره کل عملیات

  

 
 آقای بابایی 

آقای حمیدرضا بابائی
مدیر اداره کل عملیات 
تلفن: 88896182
ایمیل: babaei.h
@dpi.ir
 

 پنجعلی زاده آقای بهزاد پنجعلی زاده
با حفظ سمت مدیر امور1  مشتریان
تلفن: 88891584
ایمیل:
 panjalizadeh.b
@dpi.ir
 آقای ارمغان  آقای علیرضا ارمغان
مدیر امور 2 مشتریان
تلفن: 88896186
ایمیل: armaghan.a@dpi.ir
امینی  آقای کیوان امینی
مدیر امور 3 مشتریان
تلفن: 88896186
ایمیل: amini.k@dpi.ir
 
 sobhani 

آقای بهروز سبحانی
مدیر امور 4 مشتریان
تلفن: 88896186
ایمیل:
sobhani.b@dpi.ir