خوش آمدید. / ورود

استراتژی عملیاتی

حفظ و ادامه بالاترین استانداردهای پشتیبانی، از طریـق ارتباط مستقیم با منابع وعرضه کنندگان اصلى محصولات

ایـجاد زیر بنـاى منـاسب تشکیلاتى و ظرفیت عملیـاتى براى بـه وجـود آوردن

امکان طراحى و عرضه راه حل ها و سیسـتم هاى جامع و یکپارچـه

فعالیت و ایجــاد ساختـارهاى مناسـب تشکیلاتى بر اساس تقسـیم بندى بازار برحسـب زمـینه هاى مختلف فعالیـت کاربردى

عرضه سیستم هاى کاربـردى یکپـارچه از طریـق تلفیق سیستم هاى کاربردى سنتى موجود، در محیط هاى جدید

وجود آوردن امکانات تبادل الکترونیکى داده بین نرم افزارهای کاربردى

استفاده از متدولوژیى هاى مبتنى بر معمـارى سـه لایـه بدین مـعنـا که طـراحى نـرم افزارهاى کاربردى بر اسـاس استقـلال سـه عامل فرایند - داده - و کاربرد و شکل ظاهرى آن انجام می گیرد

گسترش استفاده از مکانیزم خدمتگزار- مشترى و زبان هاى بصرى

ایجاد برنامـه کاربردى در محیط اینتـرنت با استفـاده از مهارت هاى مبتنى بر زبان برنامه نویسـى جاوا

ایجاد برنامـه کاربردى با استفـاده از مهارت هاى مبتنى استانداردهای نرم افزارهای آزاد/متن باز و پشتیبانی از آن ها